Klauzula formularza kontaktowego 2020-06-30T14:13:12+00:00

Klauzula formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hostel Pod Różą Karolina Cichoń z siedzibą w Zatorze przy ul. Różanej 4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy o usługi hotelarskie (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
 2. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w tym zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • upoważnieni pracownicy administratora danych,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
  • podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania:

  • W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które dokonały anulowania rezerwacji pobytu w hotelu (nie doszło do finalizacji umowy o usługi hotelarskiej) będą usuwane na bieżąco, po zgłoszeniu rezygnacji z pobytu.
  • W zakresie wewnętrznych celów administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną do momentu cofnięcia zgody.

Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Można skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby administratora danych osobowych lub adres email obiektu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o usługi hotelarskie.